Hotărârea nr. 240/2005

OBIECT: RECLAMATIA ADMINISTRATIVA FORMULATA DE S.C. AUTO COM TRANS SERVICE S.R.L., CU PRIVIRE LA REVOCAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 31/2005, AVÂND CA OBIECT RESTRÂNGEREA DREPTULUI DE FOLOSINTA ASUPRA TERENULUI ÎNSCRIS ÎN C.F. 28174, SUB NR. TOP.

 

 

HOTĂRÂREA NR. 240

din data de 25 aprilie 2005

 

 

Obiect: reclamaţia administrativă formulată de S.C. AUTO COM TRANS SERVICE S.R.L., cu privire la revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2005, având ca obiect restrângerea dreptului de folosinţă asupra terenului înscris în C.F. 28174, sub nr. top. 12207;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 aprilie 2005;
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Juridic Licitaţii Achiziţii Publice din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 20.946 din 20 aprilie 2005, prin care se propune respingerea reclamaţiei administrative formulată de S.C. AUTO COM TRANS SERVICE S.R.L. cu privire la revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2005, având ca obiect restrângerea dreptului de folosinţă asupra terenului înscris în C.F. nr. 28174, sub nr. top. 12207;
din Municipiul Braşov;
                Având în vedere prevederile Legii nr. 554/2004, precum şi ale H.G. nr. 577/2002;
                Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit.  şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
 
             Articol Unic. Se respinge reclamaţia administrativă formulată de S.C. AUTO COM TRANS SERVICE S.R.L. cu privire la revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2005 având ca obiect restrângerea dreptului de folosinţă asupra terenului înscris în C.F. nr. 28174, sub  nr. top. 12207.