Hotărârea nr. 24/2005

OBIECT: PLATA SUMEI DE 55.587.729 LEI CATRE S.C. RIAL S.R.L. BRASOV, REPREZENTÂND CONTRAVALOAREA LUCRARILOR DE REVIZIE SI ÎNTRETINERE ANUALA A INSTALATIEI DE ÎNCALZIRE (CT + RETELE) LA BLOCUL DE LOCUINTE SOCIALE SITUAT ÎN BRASOV, STR. LÂNII NR. 42;

HOTĂRÂREA NR. 24


Obiect: plata sumei de 55.587.729 lei către S. C RIAL S.R.L. Braşov, reprezentând contravaloarea lucrărilor de revizie şi întreţinere anuală a instalaţiei de încălzire (CT + reţele) la blocul de locuinţe sociale situat în Braşov, str. Lânii nr. 42;

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 ianuarie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate înregistrate cu nr. 53.492/2004 ale Serviciului Valorificare Imobile, Cadastru şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Administrare Domeniu Public şi Privat, privind plata sumei de 55.587.729 lei către S.C. RIAL S.R.L. Braşov, reprezentând contravaloarea lucrărilor de revizie şi întreţinere anuală a instalaţiei de încălzire (CT + reţele) la blocul de locuinţe sociale situat în Braşov, str. Lânii nr. 42;
Având în vedere H.C.L. nr. 65/2002; H.C.L. nr. 423/2002;
În temeiul art. 38, lit. f şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


 HOTĂRĂŞTE: 


Art. 1. Se aprobă plata sumei de 55.587.729 lei, către S.C. RIAL S.R.L. Braşov, reprezentând contravaloarea lucrărilor de revizie şi întretinere anuală a instalaţiei de încălzire centrală (CT+ reţele) la blocul de locuinţe sociale, proprietatea Municipiului Braşov, situat în Braşov, str. Lânii nr. 42.
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.