Hotărârea nr. 239/2005

OBIECT: APROBAREA UNUI SCHIMB DE TERENURI ÎNTRE CHIBAC NICOLAE, CHIBAC ANDREEA SI MUNICIPIUL BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 APRILIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE

 

 

HOTĂRÂREA NR. 239

din data de 25 aprilie 2005

 

 

Obiect: aprobarea unui schimb de terenuri între Chibac Nicolae, Chibac Andreea şi Municipiul Braşov;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 aprilie 2005;
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate sub nr. 2.826/2005 ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, privind aprobarea unui schimb de terenuri între Chibac Nicolae, Chibac Andreea şi Municipiul Braşov;
                Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. f  şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
 
 Art. 1.    Se aprobă schimbul între terenul situat pe Calea Poienii, identificat prin C.F. nr. 2777, cu nr. top. 2589/1, în suprafaţă de 891 m.p., proprietari Chibac Nicolae şi Chibac Andreea, conform Raportului de expertiză tehnică întocmit de expert Leberciuc Mihai, cu terenul situat în str. Bobâlna f.n., înscris în C.F. nr. 17608, cu nr. top. 12218/2/8/1 în suprafaţă de 360 m.p., aparţinând domeniului privat al Municipiului Braşov.
 
 
Art. 2. Terenul identificat prin C.F. nr. 2777, cu nr. top. 2589/1, în suprafaţă de 891 m.p., va trece în domeniul public al Municipiului Braşov, iar terenul înscris în C.F. nr. 17608, cu nr. top. 12218/2/8/1, în suprafaţă de 360 m.p., va trece în proprietatea lui Chibac Nicolae şi Chibac Andreea, ca urmare a schimbului menţionat la art. 1.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.