Hotărârea nr. 238/2005

OBIECT: ÎNCHEIEREA DE ACTE ADITIONALE LA CONTRACTELE DE ÎNCHIRIERE PASUNI ÎNCHEIATE ÎN BAZA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 188/2004; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 APRILIE 2005; ANALIZÂND

 

 

HOTĂRÂREA NR. 238

din data de 25 aprilie 2005

 

 

 Obiect: încheierea de acte adiţionale la contractele de închiriere păşuni încheiate în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 188/2004;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 aprilie 2005;
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 27.336 din 18 aprilie 2005, ale Serviciului Intabulări, Cadastru, Registru Agricol, Fond Funciar din cadrul Direcţiei Patrimoniu, prin care se propune încheierea de acte adiţionale la contractele de închiriere păşuni, încheiate în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 188/2004;
                Având în vedere prevederile art. 18 din Legea Zootehniei nr. 72/2002;
                Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, alin. 2, lit. şi art. 46   din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1.   Se aprobă încheierea de acte adiţionale la contractele de închiriere păşuni nr. 62.852; 62.853; 62.857; 62.858; 62.860; 62.864 din 1 iulie 2004, încheiate în baza Hotărârii Consiliului Local  nr. 188/2004.
 
 
Art. 2. Condiţiile de închiriere prevăzute în contractele de închiriere rămân neschimbate cu excepţia datei încetării contractelor, respectiv data începerii lucrărilor conform Legii nr. 15/2003.                       
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.