Hotărârea nr. 237/2005

OBIECT: ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL - FONDUL MUNICIPAL PENTRU SPRIJINIREA TINERILOR DE ELITA - A SUMEI DE 27.528.000 LEI ÎN VEDEREA DEPLASARII ELEVEI MIRICA DENISA LA CONCURSURILE INTERNATIONALE DE PIAN; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎN

 

 

HOTĂRÂREA NR. 237

din data de 25 aprilie 2005

 

 

Obiect: alocarea din bugetul local – Fondul Municipal pentru Sprijinirea Tinerilor de Elită – a sumei de 27.528.000 lei în vederea deplasării elevei MIRICA DENISA la concursurile internaţionale de pian;
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 aprilie 2005;
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Buget din cadrul Direcţiei Economice, înregistrate cu nr. 21.274/2005, prin care s-a propus alocarea din bugetul local – Fondul Municipal pentru Sprijinirea Tinerilor de Elită – a sumei de 27.528.000 lei, în vederea deplasării elevei MIRICA DENISA la concursurile internaţionale de pian;
                Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 159 din 13 mai 2002, privind constituirea Fondului tinerilor de elită; art. 22 pct. (8) din Legea nr. 108/2004, privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare, art. 30 din Legea nr. 511/2004 , privind bugetul de stat pe anul 2005, art. 167 din Legea nr. 354/2004, pentru modificarea şi completarea Legii Învăţământului nr. 84/1995;
                Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. d şi   din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
 
Art. 1. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 27.528.000 lei, în vederea deplasării elevei MIRICA DENISA la concursurile internaţionale de pian, desfăşurate pe parcursul anului 2005.
 
 
Art. 2. Decontare a 50 % din cheltuielile cu transportul se vor face de către Liceul de Artă Braşov.
 
 
Art. 3.   Fondul de rezervă se diminuează cu suma de 27.528.000 lei
 
 
Art. 4.   Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.