Hotărârea nr. 236/2005

OBIECT: ATRIBUIREA ÎN REGIM DE URGENTA A UNOR LUCRARI DE REPARATII DATORATE AVARIILOR APARUTE ÎN UNITATILE DE ÎNVATAMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN MUNICIPIUL BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA D

 

 

HOTĂRÂREA NR. 236

din data de 25 aprilie 2005

 

 

Obiect: atribuirea în regim de urgenţă a unor lucrări de reparaţii datorate avariilor apărute în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Braşov;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 aprilie 2005;
                Analizând Expunerea de motive a Biroului Învăţământ din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrată cu nr. 27.663/2005 şi Raportul de specialitate al Serviciului Buget din cadrul Direcţiei Economice, înregistrat cu  nr. 27.663/2005, prin care s-a propus atribuirea în regim de urgenţă a unor lucrări de reparaţii datorate avariilor apărute în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Braşov;
                Având în vedere prevederile art. 12, lit. h din O.U.G. nr. 60 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; art. 166 (4.1.) din Legea nr. 354/2004, pentru modificarea şi completarea Legii Învăţământului nr. 84/1995;
                Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. d  şi din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1.   Se aprobă atribuirea contractului de lucrări privind intervenţia în cazul avariilor la instalaţiile de încălzire a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Braşov, prin procedura de negociere cu o singură sursă, respectiv cu S.C. “C.E.T. BRAŞOV” S.A.
 
 
Art. 2. Se aprobă atribuirea contractului de lucrări privind intervenţia în cazul avariilor, altele decât cele menţionate la art. 1, prin procedura de negociere cu o singură sursă, respectiv cu S.C. RIAL S.R.L. Braşov.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.