Hotărârea nr. 235/2005

OBIECT: APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE CU TEMA "STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND CONCESIONAREA SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 APRILIE

 

 

HOTĂRÂREA NR. 235

din data de 25 aprilie 2005

 

 

Obiect: aprobarea studiului de oportunitate cu tema “Studiu de oportunitate privind concesionarea serviciului de iluminat public din municipiul Braşov”;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 aprilie 2005;
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 25.826/2005 ale Biroului Iluminat Public din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care s-a propus aprobarea studiului de oportunitate cu tema “Studiu de oportunitate privind concesionarea serviciului de iluminat public din Municipiul Braşov”;
                Având în vedere prevederile art. 7 din Legea nr. 219/1998, privind regimul concesiunilor cu modificările şi completările ulterioare, art. 39 din H.G. nr. 42/2003, privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de iluminat public, aprobată şi modificată prin Legea nr. 475/2003, art. 16, lit. d din “Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului de iluminat public în Municipiul Braşov”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local           nr. 128/2005;
                Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, alin. 2, lit. c, f, g şi h  din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
 Art. 1.   Se aprobă “Studiul de oportunitate în vederea concesionării serviciului de iluminat public din Municipiul Braşov”.
 
 
 
Art. 2. Se aprobă delegarea gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Braşov prin contract de concesiune încheiat în baza licitaţiei publice deschisă.
 
 
 
Art. 3 . Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.