Hotărârea nr. 234/2005

OBIECT: APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE PRIVIND STABILIREA SOLUTIEI REFERITOARE LA CONCESIONAREA SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE PRECUM SI A ACTIVITATII DE ÎNTRETINERE SI REPARATII STRAZI ÎN MUNICIPIUL BRASOV SI DELEGAREA ACESTORA PRIN CONCESIONA

 

 

HOTĂRÂREA NR. 234

din data de 25 aprilie 2005

 

 

Obiect:   aprobarea studiului de oportunitate privind stabilirea soluţiei referitoare la concesionarea serviciului public de salubrizare precum şi a activităţii de întreţinere şi reparaţii străzi în Municipiul Braşov şi delegarea acestora prin concesionare, în regim de gestiune indirectă, pe fiecare activitate componentă în parte;
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 aprilie 2005;
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 27.813/2005 ale Serviciului Amenajare Zone de Agrement, Serviciului Amenajare Drumuri Publice şi Siguranţa Circulaţiei şi Biroului Salubrizare din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care s-a propus aprobarea studiului de oportunitate privind stabilirea soluţiei referitoare la concesionarea serviciului public de salubrizare, precum şi a activităţii de întreţinere şi reparaţii străzi în Municipiul Braşov şi delegarea acestora prin concesionare, în regim de gestiune indirectă, pe fiecare activitate componentă în parte;
                Având în vedere prevederile: Legii nr. 326/2001, privind Serviciile Publice de Gospodărie Comunală,      art. 12, alin. 3, lit. d şi art. 16; Legii nr. 219/1998, privind regimul concesiunilor, art. 7; Legii nr. 139/2002 pentru aprobarea O.G. nr. 87/2001, privind serviciile publice de salubrizare a localităţilor, art. 9; H.G. nr. 346/2004, pentru aprobarea Regulamentului cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor şi a Contractului cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor prin concesiune art. 4, art. 9 şi art. 10; H.G. nr. 955/2004, pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002, privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, art. 12;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, alin. 2, lit. f  şi g din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1.   Se aprobă studiul de oportunitate privind stabilirea soluţiei referitoare la concesionarea serviciului public de salubrizare precum şi a activităţii de întreţinere şi reparaţii străzi în Municipiul Braşov.
 
 
 Art. 2. Se aprobă delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare, precum şi a activităţii de întreţinere şi reparaţii străzi în Municipiul Braşov, prin concesionare, în regim de gestiune indirectă pe fiecare activitate componentă în parte.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.