Hotărârea nr. 233/2005

OBIECT: APROBAREA PRELUNGIRII CONTRACTULUI DE ASOCIERE DINTRE MUNICIPIUL BRASOV SI GRUPUL DE PRESA TRANSILVANIA EXPRES - S.C. TIPOTEX S.A. ÎN PERIOADA 1 MAI - 31 DECEMBRIE 2005; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINAR

 

 

HOTĂRÂREA NR. 233

din data de 25 aprilie 2005

 

 

Obiect:   aprobarea prelungirii Contractului de Asociere dintre Municipiul Braşov şi Grupul de Presă Transilvania Expres – S.C. TIPOTEX S.A. în perioada 1 mai – 31 decembrie 2005;
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 aprilie 2005;
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 27.995 din 20 aprilie 2005, ale Serviciului Relaţii Externe, Coordonare instituţii de cultură şi O.N.G. din cadrul Direcţiei Integrare Europeană, prin care s-a propus aprobarea prelungirii Contractului de Asociere dintre Municipiul Braşov şi Grupul de Presă Transilvania Expres – S.C. TIPOTEX S.A., în perioada 1 mai – 31 decembrie 2005;
                Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. x din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1.   Se aprobă prelungirea Contractului de Asociere dintre Municipiul Braşov şi Grupul de Presă Transilvania Expres – S.C. TIPOTEX S.A., în perioada 1 mai – 31 decembrie 2005.
 
 Art. 2. Se aprobă contribuţia financiară a Municipiului Braşov, pentru editarea şi difuzarea publicaţiei “Agenda Braşovului”, în valoare de 100.000.000 lei/lună, în perioada 1 mai – 31 decembrie 2005. Publicaţia va fi editată în format broad – sheet, 1 pagină, în număr de 10.000 exemplare/săptămână.
 
 
Art. 3. Publicaţia va cuprinde Hotărârile Consiliului Local Braşov, anunţurile pentru şedinţele Consiliului Local, proiectele de ordine de zi, acte şi fapte ale administraţiei publice locale, anunţuri pentru licitaţiile organizate de Primăria Municipiului Braşov, date de interes pentru cetăţeni, evenimente organizate de către primărie, activitatea direcţiilor, serviciilor, programului de audienţe precum şi anunţuri ale instituţiilor subordonate Primăriei/Consiliului Local Braşov.
 
               
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.