Hotărârea nr. 232/2005

OBIECT: MODIFICAREA ANEXEI LA HOTARÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 575/2004, REPUBLICATA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 APRILIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE, Î

 

 

HOTĂRÂREA NR. 232

din data de 25 aprilie 2005

 

 

Obiect: modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 575/2004, republicată;

 

 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 aprilie 2005;
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 18.141/2005, ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, prin care se propune modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 575/2004, republicată;
                Având în vedere prevederile H.G. nr. 884/2004; O.G. nr. 124/1998, republicată; Ordinul nr. 946/299 din 6 august 2004 al ministrului sănătăţii şi ministrul de stat, ministrul administraţiei şi internelor; Legea nr. 219/1998; adresa nr. 26.157/2005 a Casei de Asigurări de Sănătate a Judeţului Braşov; adresele numerele 26.161/2005; 26.384/2005 ale Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Braşov;
                Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. f   şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale   nr.   215/2001,
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
                 Art. 1.   Se aprobă modificarea următoarelor poziţii cuprinse în anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 575/2004, republicată:
                                1. Poziţia nr. 9, coloana 7, referitoare la “Împărţirea timpului de lucru conform art. 6 din H.G. nr. 884/2004 sistem/tură/contratură)” – spaţiu situat la etajul II al imobilului din str. Olteţ nr. 3 – care va avea următorul cuprins:
                                “Contratură cu Dr. Oncescu Any Mary”.
 
                                2. Înlocuirea d-nei Sava Cristina înscrisă la poziţia nr. 10 (spaţiu situat la etajul II al imobilului din str. Olteţ nr. 2) cu Oncescu Any Mary, astfel că poziţia nr. 10, va avea următorul cuprins:
 

Nr.
crt.
Nr.
Înregis-
trare
Nume/
prenume
C.N.P.
Servicii
furnizate
Nr.certificat de
înregistrare în
Registrul Unic al
Cabinetelor Medicale
Suprafaţa
Cabinet
măsurată
Suprafaţa
părţii de
uz comun
Împărţirea timpului
de lucru conf. art.6
din H.G. 884/2004
(sistem/tură/
contratură
Redevenţa
Totală
(Euro/an)
10.
18141/
2005
Oncescu
Any Mary
C.N.P.
____________
 
Medicina
 De
Familie
Nr. de identificare
_________________
Cabinet
nr. 104
22,32 m.p.
126,46 m.p.
Contratură cu
Dr. Cintea Stelian
22,55

 
Art. 2. Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 575/2004, aşa cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 34/2005 şi prin art. 1 din prezenta, va fi republicată.
 
Art. 3. Se aprobă încheierea unui act adiţional la Contractul de Concesiune nr. 32/2005, conform art. 1 din prezenta.
 
Art. 4 . Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXA
 
La Hotărârea Consiliului Local nr. ________
din data de ______________
 
 
SITUAŢIE PRIVIND SOLICITĂRILE FORMULATE IN TEMEIUL H.G. NR. 884/2004, DE CĂTRE
 TITULARII CABINETELOR MEDICALE, ÎNFIINŢATE CONFORM O.G. NR. 124/1998, rep.,
SITUATE ÎN IMOBILUL DIN BRAŞOV, STR. OLTEŢ NR. 2
 
                Imobil înscris în C.F. nr. 27541 la A + 2
 

Nr.
crt.
Nr.
înregis-
trare
Nume/prenume
       C.N.P.
Servicii furnizate
Nr.Certificat
de înregistrare
în Registrul
Unic al
Cabinetelor
Medicale
Suprafaţa
Cabinet
măsurată
Suprafaţa
părţii de uz
comun
Împărţirea timpului de lucru
conf.art. 6 din
 H.G. nr.884/2004
(sistem/tură/
contratură)
 
Redevenţa
Totală
(EURO/an)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
ETAJ   I
1.
12767/
2004
Pomană Ovidiu Dan
CNP 1671211080096
Stomato-logie generală
Nr. de
identificare
491980/555/
2003
Cabinet nr. 17
19,53
m.p.
 
184,13
m.p.
Contratură cu Dr. Fernye Gabriela
 
19,9
2.
12710/
2004
Dr.Fernye Gabriela
CNP
2740301080046
Stomato-
logie
generală
Nr. de
identificare
493334/933/
2001
Cabinet nr. 17
19,53
m.p.
 
184,13
m.p.
Contratură cu
Dr. Pomană Ovidiu
 
19,9
3.
12713/
2004
Mărgineanu Corina
CNP
2521124080082
Stomato-
logie
generală
Nr. de
identificare
34/532811/
1999
Cabinet nr. 20
21,94
m.p.
 
184,13
m.p.
Fără
contratură
 
44,04
ETAJ II
1.
Ad.
41924/
2004
Vetrici Vlad
CNP
1480413374062
Obstetrică-ginecolo-
gie
Nr. de
identificare
492364/491/
1999
Cabinet nr. 74
S=41,03
m.p.
 
89,36
m.p.
Contratură cu
Dr Gambara
Ionela
 
41,07
2.
52590 /
2004
Gambara Ionela
CNP
2520426080029
Obstetrică
-ginecolo-
gie
 
Nr. de
identificare
533830/108/
1999
Cabinet nr. 74
S=41,03
m.p.
 
89,36
m.p.
Contratură cu
Dr. Vetrici Vlad
 
41,07
 
3.
52584 /
2004
Barar Aurelian
CNP
1450703080019
Oftalmo-
logie
 
Nr. de
identificare
533197/874/
2000
Cabinet nr. 76
S=35,65
m.p.
 
89,36
m.p.
 
 ________
 
71,40
 
4.
52581 /
2004
Marceanu Luigi
CNP
2520426080029
Otorino-laringolo-
gie
 
Nr. de
identificare
857/492001/
2000
Cabinet nr. 75
S=35,04
m.p.
 
89,36
m.p.
 
    _________
 
70,79
 
5.
14070 /
2004
Gârbacea Livia
CNP
2570317080066
Medicină
de familie
 
Nr. de
identificare
486340/289/
1999
Cabinet nr. 100
16,79
m.p.
 
126,46
m.p.
Fără
contratură
 
33,23
 
6.
14071/
2004
Gârbacea Ioan
Sorin Dumitru
CNP
1540827080012
Medicină
de familie
 
Nr. de
identificare
486332/288/
1999
Cabinet nr. 102
12,32
m.p.
 
126,46
m.p.
Fără
contratură
 
24,97
 
7
14069/
2004
Moraru Floricica
CNP
2570725080116
Medicina
de familie
 
Nr. de
identificare
487062/354/
1999
Cabinet nr. 103
22,32
m.p.
 
126,46
m.p.
Contratură cu
Dr. Socaciu Laura
 
22,55
 

 
 
 
 
 
 
 
- 02 -
 
 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
8.
14068/
2004
Socaciu Laura
Georgeta
CNP
2560502080103
Medicina de familie
 
Nr. de
identificare
486437/297/
1999
Cabinet nr. 103
22,32
m.p.
 
126,46
m.p.
Contratură cu
Dr. Moraru Floricica
 
22,55
 
 
9.
14066/
2004
Dr.Cintea Stelian
Marcel
CNP
1560213080029
Medicina
de familie
Nr. de
identificare
487021/351/
1999
Cabinet nr. 104
22,32
m.p.
 
126,46
m.p.
Contratură cu
Dr. Oncescu Any Mary
 
22,55
10.
18141/
2005
Oncescu Any Mary
CNP
______________
Medicina
de familie
Nr. de
identificare
 
Cabinet nr. 104
22,32
m.p.
 
126,46
m.p.
Contratură cu Dr. Cintea Stelian
 
22,55
11.
14067/
2004
Gonţea Gabriela
CNP
2531101080102
Medicina de familie
Nr. de
identificare
487800/440/
1999
Cabinet
Nr. 105
22,56
m.p.
 
126,46
m.p.
Contratură cu
Dr. Comşa Melania
 
22,67
12.
14072/
2004
Comsa Melania
CNP
2540707080011
Medicina de familie
Nr. de
identificare
486365/291/
1999
Cabinet
Nr. 105
22,56
m.p.
 
126,46
m.p.
Contratură cu
Dr. Gonţea Gabriela
 
22,67