Hotărârea nr. 231/2005

OBIECT: DAREA ÎN ADMINISTRAREA REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT BRASOV A TERENURILOR AFERENTE CAPETELOR DE LINII PIATA UNIRII SI B-DUL VALEA CETATII SI AMPLASAMENTELOR NECESARE AMENAJARII REFUGIILOR DE CALATORI ÎN STATIILE DE TRANSPORT CALATORI;CONSILIUL

 

 

HOTĂRÂREA NR. 231

din data de 25 aprilie 2005

 

 

Obiect: darea în administrarea Regiei Autonome de Transport Braşov a terenurilor aferente capetelor de linii Piaţa Unirii şi B-dul Valea Cetăţii şi amplasamentelor necesare amenajării refugiilor de călători în staţiile de transport călători;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 aprilie 2005;
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 28.598 din 22 aprilie 2005 ale Serviciului Ocupare Locuri Publice, Reclamă şi Publicitate din cadrul Direcţiei Patrimoniu, prin care s-a propus darea în administrarea Regiei Autonome de Transport Braşov a terenurilor aferente capetelor de linii Piaţa Unirii şi B-dul Valea Cetăţii şi amplasamentelor necesare amenajării refugiilor de călători în staţiile de transport călători;
                Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. şi g  şi  art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
                 Art. 1. Se aprobă darea în administrarea Regiei Autonome de Transport Braşov, a terenurilor eferente capetelor de linii Piaţa Unirii şi B-dul Valea Cetăţii (identificate prin planurile din anexele 1 şi 2) şi a 113 amplasamente necesare amenajării de refugii de călători în staţiile mijloacelor de transport în comun (cuprinse în anexa 3). Anexele 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
                Art. 2. Refugiile vor cuprinde în mod obligatoriu următoarele elemente: spaţiu de adăpost pentru călători, bănci, coşuri de gunoi, harta Municipiului Braşov, indicatoare privind traseele de transport ale autobuzelor/troleibuzelor care opresc în staţia respectivă, panouri de afişaj şi reclamă şi, în cazul modelelor 1 şi 2 – spaţii utile (case de bilete şi spaţii comercializare presă şi carte).
 
                Art. 3. Administratorul terenului – R.A.T. Braşov – va asigura amenajarea refugiilor conform specificaţiilor din lista anexă, gestionarea şi întreţinerea acestora şi va dezafecta actualele case de bilete în staţiile ale căror refugii vor fi prevăzute cu spaţii destinate comercializării acestora.
 
                Art. 4. Agenţii economici care deţin chioşcuri şi tonete destinate comercializării de presă şi carte, amplasate legal în staţiile R.A.T., vor dezafecta actualele construcţii provizorii în staţiile ale căror refugii vor fi prevăzute cu spaţii destinate comercializării acestora, urmând a-şi desfăşura activitatea în cadrul noilor structuri.
 
                Art. 5. La data intrării în vigoare la prezentei hotărâri, se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 85/2002, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
 
                Art. 6. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
 
 
 
*** Republicată conform H.C.L. nr. 768 din 30 oct. 2006
*** Republicată conform H.C.L. nr. 800 din 24 septembrie 2007