Hotărârea nr. 230/2005

OBIECT: VÂNZAREA PRIN LICITATIE PUBLICA A TERENURILOR SITUATE ÎN BRASOV, STR. VLAD TEPES NR. 12; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 APRILIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPE

 

 

HOTĂRÂREA NR. 230

din data de 25 aprilie 2005

 

 

 
Obiect: vânzarea prin licitaţie publică a terenurilor situate în Braşov, str. Vlad Ţepeş nr. 12;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 aprilie 2005;
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 58.944/2004, ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, privind vânzarea prin licitaţie publică a terenurilor situate în Braşov, str. Vlad Ţepeş nr. 12;
                Având în vedere prevederile art. 13 din Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi H.G. nr. 525/1996, pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism;
                Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. f, h precum şi  art. 46 şi art. 125, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale   nr.   215/2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1.   Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică a terenurilor situate în Braşov, str. Vlad Ţepeş nr. 12, identificate prin:
- C.F. nr. 6529, cu nr. top. (6197, 6198)/2/I, în suprafaţă de 386 m.p. aparţinând domeniului privat al Statului Român;
- C.F. nr. 6529 cu nr. top. (6197, 6198)/2/II, în suprafaţă de 120 m.p., aparţinând domeniului privat al Municipiului Braşov, conform documentaţiei tehnice de identificare şi dezmembrare întocmită de ing. Mântulescu Marius.
 
 
Art. 2. Destinaţia terenurilor menţionate la art. 1 este conform C.U. nr. 747/2004.
 
 
Art. 3. Limita minimă a preţului vânzării de la care se va porni licitaţia, conform Raportului de expertiză tehnică – evaluare, întocmit de evaluator Demeter Silvia este de 82,65 Euro/m.p.
 
 
Art. 4. Se aprobă Caietele de sarcini – anexa 1 şi anexa 2 – părţi integrante din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.