Hotărârea nr. 23/2005

OBIECT: REVOCAREA SI RADIEREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE OPERATIVA AL ÎNTREPRINDERII COMERTULUI CU RIDICATA PENTRU PRODUSE METALO-CHIMICE SI MATERIALE DE CONSTRUCTII BRASOV ASUPRA IMOBILULUI ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 28292, SUB NR. TOP. 9160; CONSILIUL

HOTĂRÂREA NR. 23


Obiect: revocarea şi radierea dreptului de administrare operativă al Întrepririderii Comerţului cu Ridicata pentru Produse Metalo-Chimice şi Materiale de Construcţii Braşov asupra imobilului înscris în C.F. nr. 28292, sub nr. top. 9160;

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data 26 ianuarie 2005,
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate înregistrate cu nr. 681/2005 ale Serviciului Valorificare Imobile Cadastru şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Administrare Domeniu Public şi Privat, privind revocarea şi radierea dreptului de administrare operativă al Întreprinderii Comerţului cu Ridicata pentru Produse Metalo-Chimice şi Materiale de Construcţii Braşov asupra imobilului înscris în C.F. nr. 28292, sub nr. top. 9160;
 Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 213/1998, ale H.G. nr. 548/1999, precum şi ale Legii nr. 7/1996;
 În temeiul art. 38, lit.f, precum şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
                                                                           HOTĂRĂŞTE:


Art. 1. Se aprobă revocarea şi radierea dreptului de administrate operativă al Întreprinderii Comeţului cu Ridicata pentru Produse Metalo-Chimice şi Materiale de Construcţii Braşov asupra imobilului înscris în C.F. nr. 28292, sub nr. top. 9160.
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi S.C. RIAL S.R.L. Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.