Hotărârea nr. 228/2005

OBIECT: REVOCAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 118/1998 SI HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 121/1998, REFERITOARE LA DAREA ÎN FOLOSINTA GRATUITA A UNUI TEREN ÎN CENTRUL CIVIC PENTRU CONSTRUIRE PALAT DE JUSTITIE (3.332 M.P.): CONSILIUL LOCAL AL

 

 

HOTĂRÂREA NR. 228

din data de 25 aprilie 2005

 

 

Obiect: revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 118/1998 şi Hotărârii Consiliului Local nr. 121/1998, referitoare la darea în folosinţă gratuită a unui teren în Centrul Civic pentru construire Palat de Justiţie (3.332 m.p.):
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 aprilie 2005;
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 26.961/2005, ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 118/1998 şi Hotărârea Consiliului Local nr. 121/1998, referitoare la darea în folosinţă gratuită a unui teren în Centrul Civic pentru construire Palat de Justiţie (3.332 m.p.);
                Având în vedere art. 36 din Legea nr. 50/1991, republicată;
                Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
 
Art. 1.   Începând cu data prezentei se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 118/1998 şi Hotărârea Consiliului Local nr. 121/1998,  referitoare la darea în folosinţă gratuită a unui teren în Centrul Civic pentru construire Palat de Justiţie .
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.