Hotărârea nr. 227/2005

OBIECT: REVOCAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 82/1995, REFERITOARE LA CONCESIONAREA UNUI TEREN DIN STR. M. KOGALNICEANU NR. 9, CENTRUL CIVIC, PENTRU CONSTRUIRE SEDIU BURSA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA

 

 

HOTĂRÂREA NR. 227

din data de 25 aprilie 2005

 

 

 
Obiect: revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 82/1995, referitoare la concesionarea unui teren din str. M. Kogălniceanu nr. 9, Centrul Civic, pentru construire sediu bursă;

 
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 aprilie 2005;
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 26.960/2005, ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 82/1995, referitoare la concesionarea unui teren din str. M. Kogălniceanu nr. 9, Centrul Civic, pentru construire sediu bursă;
                Având în vedere art. 36 din Legea nr. 50/1991, republicată;
                Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. f, h şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,
 
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
 Art. 1.   Începând cu data prezentei se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 82/1995, privind concesionarea terenului situat în str. M. Kogălniceanu nr. 9, înscris în C.F. 31395, nr. top. 8859/I, pentru construire sediu bursă.
 
 
 
Art. 2.   Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.