Hotărârea nr. 226/2005

OBIECT: REVOCAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 26/1995, REFERITOARE LA DAREA ÎN FOLOSINTA GRATUITA A UNUI TEREN ÎN CENTRUL CIVIC PENTRU ORGANIZAREA DE SANTIER NECESARA CONSTRUIRII SEDIULUI D.G.F.P.C.F.S.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRA

 

 

HOTĂRÂREA NR. 226

din data de 26 aprilie 2005

 

 

Obiect:   revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 26/1995, referitoare la darea în folosinţă gratuită a unui teren în Centrul Civic pentru organizarea de şantier necesară construirii sediului D.G.F.P.C.F.S.;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşovîntrunit în şedinţă ordinară la data de 25 aprilie 2005;
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 26.594/2005, ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 26/1995, referitoare la darea în folosinţă gratuită a unui teren în Centrul Civic pentru organizarea de şantier necesară construirii sediului D.G.F.P.C.F.S.;
                Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
 
Art. 1.   Începând cu data prezentei se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 26/1995, referitoare la darea în folosinţă gratuită a unui teren în Centrul Civic pentru organizarea de şantier necesară construirii sediului D.G.F.P.C.F.S.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.