Hotărârea nr. 225/2005

OBIECT: REVOCAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 112/1993 SI HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 116/1996, REFERITOARE LA CONCESIONAREA DIRECTA A UNUI TEREN ÎN CENTRUL CIVIC PENTRU CONSTRUIRE CATEDRALA (4.955 M.P.); CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

 

 

HOTĂRÂREA  NR. 225

din data de 25 aprilie 2005

 

 

Obiect:   revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 112/1993 şi Hotărârii Consiliului Local nr. 116/1996, referitoare la concesionarea directă a unui teren în Centrul Civic pentru construire Catedrală (4.955 m.p.);
 
 
 
 
Consiliul Local al  Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 aprilie 2005;
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 25.843/2005 ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, privind revocarea Hotărârii  Consiliului Local nr. 112/1993 şi Hotărârii Consiliului Local nr. 116/1996, referitoare la concesionarea directă a unui teren în Centrul Civic pentru construire Catedrală (4.955 m.p.);
                Având în vedere art. 36 din Legea nr. 50/1991, republicată;
                Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 5 ale Consiliului Local   Braşov;
În temeiul art. 38, lit. şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1.  Începând cu data prezentei se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 112/1993 şi Hotărârea Consiliului Local nr. 116/1996, referitoare la concesionarea directă a unui teren în Centrul Civic pentru construire Catedrală (4.955 m.p.).
 
 
Art. 2. Se revocă dreptul de concesiune al “Asociaţiei Catedralei Ortodoxe – Înălţarea Domnului”, înscris în C.F. 32006 la C + 2.
 
 
Art. 3. Se reziliază contractul de concesiune încheiat între Consiliul Local al Municipiului Braşov şi Parohia Ortodoxă Română – Blumăna III.
 
 
Art. 4 . Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.