Hotărârea nr. 224/2005

OBIECT: RECLAMATIA ADMINISTRATIVA FORMULATA DE MINISTERUL APARARII NATIONALE CU PRIVIRE LA REVOCAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 44/2005, PRIVIND ÎNFIINTAREA SERVICIULUI PUBLIC POLITIA COMUNITARA BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI B

 

 

HOTĂRÂREA NR. 224

din data de 25 aprilie 2005

 

 

Obiect: reclamaţia administrativă formulată de Ministerul Apărării Naţionale cu privire la revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 44/2005, privind înfiinţarea Serviciului Public Poliţia Comunitară Braşov;
                                 
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 aprilie 2005;
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 17.992/2005, ale Biroului Juridic Licitaţii Achiziţii Publice din cadrul Direcţiei Patrimoniu, din care rezultă că imobilul în discuţie este proprietatea Municipiului Braşov de la înfiinţarea C.F.;
                Având în vedere prevederile Legii nr. 554/2004, ale H.G. nr. 972/2002;
                Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit.  şi art. 46  din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
             Articol Unic.    Se respinge reclamaţia administrativă formulată de Ministerul Apărării Naţionale cu privire la revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 44 /2005, privind înfiinţarea Serviciului Public Poliţia Comunitară Braşov.