Hotărârea nr. 223/2005

OBIECT: RECLAMATIA ADMINISTRATIVA FORMULATA DE MINISTERUL APARARII NATIONALE CU PRIVIRE LA REVOCAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 132/2005, PRIVIND DAREA ÎN FOLOSINTA GRATUITA A UNUI SPATIU DIN IMOBILUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL BRASOV, STR. NICOLAE TIT

 

 

HOTĂRÂREA NR. 223

din data de 25 aprilie 2005

 

 

Obiect:   reclamaţia administrativă formulată de Ministerul Apărării Naţionale cu privire la revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 132/2005, privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu din imobilul situat în Municipiul Braşov, str. Nicolae Titulescu mr. 1 către Curtea de Apel Braşov;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 aprilie 2005;
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 24.876 din 20 aprilie 2005, ale Biroului Juridic Licitaţii Achiziţii Publice din cadrul Direcţiei Patrimoniu, din care rezultă că imobilul în discuţie este proprietatea Municipiului Braşov de la înfiinţarea C.F.;
                Având în vedere prevederile Legii nr. 554/2004, ale H.G. nr. 972/2002;
                Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov; 
În temeiul art. 38, lit.  şi art. 46  din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,
 
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
             Articol Unic.    Se respinge reclamaţia administrativă formulată de Ministerul Apărării Naţionale cu privire la revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 132/2005 privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu din imobilul situat în Municipiul Braşov, str. Nicolae Titulescu nr. 1 către Curtea de Apel Braşov.