Hotărârea nr. 221/2005

OBIECT: MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 32/2005, PRIVIND RESTRÂNGEREA SUPRAFETEI CONCESIONATE CATRE S.C. INTERNATIONAL TRADE CENTER S.A.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE

 

 

HOTĂRÂREA NR. 221

din data de 25 aprilie 2005

 

 

Obiect:   modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 32/2005, privind restrângerea
suprafeţei concesionate către S.C. INTERNAŢIONAL TRADE CENTER S.A.;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 aprilie 2005;
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 25.594/2005 ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, privind restrângerea suprafeţei concesionate către S.C. INTERNAŢIONAL TRADE CENTER S.A.;
                Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 32/2005;
                Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. şi g din Legea Administraţiei Publice Locale   nr. 215/2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 Art. 1.   Se modifică şi completează art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 32/2005, care va avea următorul conţinut:
 “Se aprobă restrângerea suprafeţei care a făcut obiectul contractului de concesiune nr. 71 din 13 mai 2004, încheiat cu S.C. INTERNAŢIONAL TRADE CENTER S.A., de la suprafaţa de 4.350 m.p., înscrisă în C.F.   nr. 31651, cu nr. top. 8782/1/a/78, la suprafaţa de 2.956,40 m.p., care se va înscrie în C.F. nr. 31651., cu nr. top. 8782/1/a/78/2, conform documentaţiei topografice – cadastrale întocmită de ing. Alecu Gheorghe.”
 
 
Art. 2.   Se revocă art. 2 şi art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 32/2005.
 
 
Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 32/2005, modificată şi completată conform art. 1 şi  art. 2 din prezenta hotărâre, se va republica.
 
 
Art. 4 . Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 HOTÃRÂREA NR. 32                       republicată conform H.C.L. nr. 221
 Din data de :   26 ianuarie   2005      din data de 25 aprilie 2005
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Obiect:   restrângerea cu 1.660 m.p. a suprafeţei de teren de 4.350 m.p. concesionate către
 S.C. Internaţional Trade Center S.A. în B-dul Alexandru Vlahuţă nr. 10;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 ianuarie 2005;      
Analizând Expunerea şi motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 60.306/2004, ale Serviciului Valorificare Imobile, Cadastru şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Administrare Domeniul Public şi Privat, privind restrângerea cu 1.660 m.p. a suprafeţei de teren de 4.350 m.p., concesionată către S.C. Internaţional Trade Center S.A. în B-dul Alexandru Vlahuţă nr. 10, destinată amenajării unui spaţiu expoziţional şi parcare auto;
                Având în vedere hotărârea Comisiei de Circulaţie întrunită în şedinţa din data de 10 ianuarie 2005;
                Având în vedere prevederile cap. 7, art. 7.1. alin. C din Contractul de concesiune nr. 71 din 13 mai 2004 încheiat cu S.C. Internaţional Trade Center S.A.;
În temeiul art. 38, lit. f   din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,   
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă restrângerea suprafeţei care a făcut obiectul contractului de concesiune nr. 71 din 13 mai 2004, încheiat cu S.C. INTERNAŢIONAL TRADE CENTER S.A., de la suprafaţa de 4.350 m.p., înscrisă în         C.F. nr. 31651, cu nr. top. 8782/1/a/78, la suprafaţa de 2.956,40 m.p., care se va înscrie în C.F. nr. 31651., cu nr. top. 8782/1/a/78/2, conform documentaţiei topografice – cadastrale întocmită de ing. Alecu Gheorghe.
 
 
Art. 2. Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 229 din 26 aprilie 2004.
 
 
Art. 3. Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.