Hotărârea nr. 219/2005

OBIECT: ÎNCHIRIEREA, PRIN NEGOCIERE DIRECTA, SOCIETATII COMERCIALE RODIPET S.A. DE TERENURI APARTINÂND MUNICIPIULUI BRASOV, ÎN BAZA H.G. NR. 577/2002; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 APRILIE 2

 

 

HOTĂRÂREA NR. 219

din data de 25 aprilie 2005

 

 

Obiect: închirierea, prin negociere directă, societăţii comerciale RODIPET S.A. de terenuri aparţinând Municipiului Braşov, în baza H.G. nr. 577/2002;
               
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 aprilie 2005;
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 4.638 din 21 aprilie 2005, ale Serviciului Ocupare Locuri Publice, Reclamă şi Publicitate din cadrul Direcţiei Patrimoniu, prin care s-a propus închirierea, prin negociere directă, societăţii comerciale RODIPET S.A., de terenuri aparţinând Municipiului Braşov, în baza H.G. nr. 577/2002;
                Având în vedere prevederile art. 14 din Legea nr. 213/1998, coroborat cu dispoziţiile art. 137 din H.G. nr. 577/2002, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
                Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. f, g, h şi p   şi art. 46  din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1.   Se aprobă închirierea terenurilor aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului Braşov pe care se află amplasate puncte de lucru ale S.C. RODIPET S.A., amplasamente precizate în anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri.
 
Art. 2. Închirierea se va realiza în următoarele condiţii:
a) suprafaţa amplasamentului va fi de 6 m.p. ( 3 m x 2 m);
b) contravaloarea chiriei este de 47.973,6 Euro/an pentru 35 de amplasamente, conform procesului – verbal nr. 3 din 21 aprilie 2005, parte integrantă din prezenta hotărâre;
c) durata contractului va fi de 5 (cinci) ani, cu posibilitatea prelungirii în cazul existenţei acordului expres al părţilor în acest sens, exprimat cu 30 de zile înainte de ajungerea la termen a contractului;
d) terenurile vor fi utilizate numai pentru amplasarea de chioşcuri prin care se va desfăşura comerţ cu vânzare predominantă a jurnalelor, cărţilor şi articolelor de papetărie, precum şi comerţ cu alte produse nealimentare.
 
Art. 3. Până la încheierea contractului de închiriere, S.C. RODIPET S.A. va proceda la înlocuirea chioşcurilor existente pe amplasamentele din anexă cu noi chioşcuri ce vor corespunde modelului aprobat de către serviciile de specialitate ale Primăriei Municipiului Braşov.
 
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.