Hotărârea nr. 218/2005

OBIECT: PLATA SUMEI DE 12.449.475 LEI CATRE S.C. DIDOMO S.R.L. BRASOV, REPREZENTÂND CONTRAVALOAREA COTEI PARTI AFERENTE CALCULATE ÎN URMA EFECTUARII DOCUMENTATIEI DE DEZMEMBRARE IMOBIL, STR. LUNGA NR. 39, AP. 9, PROPRIETATEA MUNICIPIULUI BRASOV;

 

 

HOTĂRÂREA NR. 218

din data de 25 aprilie 2005

 

 

Obiect:   plata sumei de 12.449.475 lei către S.C. DIDOMO S.R.L. Braşov, reprezentând contravaloarea cotei părţi aferente calculate în urma efectuării documentaţiei de dezmembrare imobil, str. Lungă nr. 39, ap. 9, proprietatea Municipiului Braşov;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 aprilie 2005;
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 16.619 din data de 15 martie 2005 ale Serviciului Intabulări Cadastru, Fond Funciar, Registru Agricol din cadrul Direcţiei Patrimoniu, prin care se propune plata sumei de 12.449.475 lei, către S.C. DIDOMO S.R.L. Braşov, reprezentând contravaloarea cotei părţi aferente calculate în urma efectuării documentaţiei de dezmembrare imobil, str. Lungă nr. 39, ap. 9, proprietatea Municipiului Braşov;
                Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. f, i  şi art. 46  din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
 Art. 1.   Se aprobă plata sumei de 12.449.475 lei, reprezentând cota aferentă executării lucrării de dezmembrare imobil, str. Lungă nr. 39, proprietatea Municipiului Braşov.
 
 
Art. 2. Se aprobă înscrierea dreptului de proprietate al Municipiului Braşov asupra imobilului înscris în C.F. 10448 Braşov, cu nr. top. (60/2-61/totul/1)totul/IX – Ap. 9, având destinaţia arhivă conform Hotărârii Consiliului Local nr. 274/1997.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.