Hotărârea nr. 217/2005

OBIECT: NEEXERCITAREA DREPTULUI DE PREEMTIUNE PENTRU CUMPARAREA IMOBILULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. A. HIRSCHER NR. 9, AP. 10; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 APRILIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA

 

 

HOTĂRÂREA NR. 217

din data de 25 aprilie 2005

 

 

Obiect:  neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. A. Hirscher nr. 9, ap. 10;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 aprilie 2005;
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 25.584/2005, ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, prin care se propune neexercitarea dreptului de preemţiune al Municipiului Braşov, cu privire la imobilul din str. A. Hirscher nr. 9, ap. 10;
                Având în vedere prevederile art. 4, alin. 4 din Legea nr. 422/2001, privind “protejarea monumentelor istorice” şi adresa nr. 180/2005 a Ministerului Culturii şi Cultelor;
                Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;  
În temeiul art. 38 şi art. 46  din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1.   Consiliul Local al Municipiului Braşov nu-şi exercită dreptul de preemţiune privind cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. A. Hirscher nr. 9, ap. 10, identificat prin C.F. nr. 179, cu  nr. top. 5131, 5132/I/10.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.