Hotărârea nr. 216/2005

OBIECT: CONCESIONAREA TERENURILOR SITUATE ÎN POIANA BRASOV, STR. POIANA LUI STECHIL NR. 12, BL. 3, ÎN VEDEREA EXTINDERII CONSTRUCTIILOR EXISTENTE, CATRE BENEFICIARI PROPRIETARI AI APARTAMENTELOR NUMERELE : 1, 2, 6, 13, 101, 103, 104, 108, 201, 203, 20

 

 

HOTĂRÂREA NR. 216

din data de 25 aprilie 2005

 

 

 
Obiect:  concesionarea terenurilor situate în Poiana Braşov, str. Poiana lui Stechil nr. 12, bl. 3, în vederea
extinderii construcţiilor existente, către beneficiari proprietari ai apartamentelor numerele : 1, 2, 6, 13, 101, 103, 104, 108, 201, 203, 204, 208, 301, 303, 304, 308;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 aprilie 2005;
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 15.894/2005, ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, prin care se propune concesionarea terenurilor situate în Poiana Braşov, str. Poiana lui Stechil nr. 12, bl. 3, în vederea extinderii construcţiilor existente, către beneficiari proprietari ai apartamentelor numerele : 1, 2, 6, 13, 101, 103, 104, 108, 201, 203, 204, 208, 301, 303, 304, 308;
                Având în vedere art. 15, lit. e din Legea nr. 50/1991, republicată (privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor), art. 1, alin. 2 din Legea nr. 219/1998, privind regimul concesiunilor şi H.C.L. nr. 97/2003;
                Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. şi h şi art. 46  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 Art. 1.   Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Braşov a terenurilor care se vor înscrie în C.F. nr. 32792, cu nr. top. 13166/1/1/1/2, în suprafaţă de 25,80 m.p., nr. top. 13166/1/1/1/3, în suprafaţă de 43,47 m.p. şi nr. top. 13166/1/1/1/4, în suprafaţă de 24 m.p.
 
Art. 2. Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică a terenurilor situate în Poiana Braşov, str. Poiana lui Stechil nr. 12, identificat prin C.F. nr. 32792, cu nr. top. 13166/1/1/1/2, în suprafaţă de 25,80 m.p., nr. top. 13166/1/1/1/3, în suprafaţă de 43,47 m.p. şi nr. top. 13166/1/1/1/4, în suprafaţă de 24 m.p., aparţinând domeniului privat al Municipiului Braşov, în vederea extinderii construcţiilor existente, către beneficiarii apartamentelor nr. 1, 2, 6, 13, 101, 103, 104, 108, 201, 203, 204, 208, 301, 303, 304, 308, în cote indivize.
 
Art. 3. Preţul terenurilor menţionate la art. 2 determinat conform Hotărârea Consiliului Local nr. 97/2003 este de 43 Euro/m.p., revenind o redevenţă anuală de 1,74 Euro/m.p. ce va fi plătită în lei la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata.
 
Art. 4. Concesionarea terenurilor se va face pe o perioadă de 49 de ani.
 
Art. 5. Destinaţia terenurilor conform C.U. nr. 445/2005 este pentru construire şi închiderea balcoanelor (la parter şi etaje) la imobilul înscris în C.F. nr. 31921 la: A + 2, B 70, 79; A + 3, B 178; A + 7, B 192, 193; A + 14, B 12; A + 17, B 26; A + 19, B 81; A + 20, B 22; A + 24, B 44; A + 32, B 66, 67; A + 34, B 55; A + 35, B 74; A + 39, B 58; A + 47, B 48; A + 49, B 41; A + 50, B 56, 57; A + 54, B 162.
 
Art. 6. Consiliul Local îşi însuşeşte documentaţia tehnică având ca obiect: dezmembrare teren, întocmită de ing. SIMON GHEORGHE.
 
Art. 7 . Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.