Hotărârea nr. 215/2005

OBIECT: CONCESIONAREA ÎN TEMEIUL H.G. NR. 884/2004, A UNOR SPATII CU DESTINATIA DE CABINETE MEDICALE, SITUATE ÎN IMOBILELE DIN BRASOV (18 SPATII); CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 APRILIE 2005;

 

 

HOTĂRÂREA NR. 215

din data de 25 aprilie 2005

 

 

Obiect:  concesionarea în temeiul H.G. nr. 884/2004, a unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, situate în imobilele din Braşov (18 spaţii);
                               
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 aprilie 2005;
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 13.878/2005, ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, prin care s-a propus concesionarea în temeiul  H.G. nr. 884/2004, a unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, situate în imobilele din Braşov (18 spaţii);
                Având în vedere prevederile H.G. nr. 884/2004; O.G. nr. 124/1998, republicată, Ordinul nr. 946/299 din 6 august 2004 al ministrului sănătăţii şi ministrului de stat, ministrul administraţiei şi internelor; Legea nr. 219/1998;
                Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit.  şi art. 46  din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 Art. 1.   Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Braşov, a spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale situate în imobilele descrise în anexa B.
 
 
Art. 2. Se aprobă concesionarea directă a spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale, înfiinţate conform O.G. nr. 124/1998, republicată, către titularii care îşi desfăşoară activitatea în aceste cabinete, conform anexei A.
Durata concesiunii acordate este de 15 ani.
Redevenţa anuală plătită de concesionar este de 1 Euro/m.p./an în primii 5 ani, termen după care valoarea redevenţei se negociază pornind de la preţul pieţei, valoare sub care redevenţa nu poate fi acceptată.
 
 
Art. 3. Se revocă şi radiază dreptul de administrare operativă al “ICRAL Braşov” – înscris în C.F. nr. 29870 la C + 1 (cabinet medical situat în Braşov, B-dul Victoriei nr. 3, ap. 73).
 
 
Art. 4 . Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.