Hotărârea nr. 214/2005

OBIECT: PRELUNGIRE CONTRACT DE ADMINISTRARE NR. 28 DIN 27 IANUARIE 2003, ÎNCHEIAT ÎNTRE PRIMARIA MUNICIPIULUI BRASOV SI S.C. RIAL S.R.L. BRASOV, PRIVIND ADMINISTRAREA IMOBILULUI BLOC DE LOCUINTE SOCIALE SITUATE ÎN BRASOV, STR. LÂNII NR. 42; CONSILI

 

 

HOTĂRÂREA NR. 214

din data de 25 aprilie 2005

 

 

Obiect:   prelungire contract de administrare nr. 28 din 27 ianuarie 2003, încheiat între Primăria Municipiului Braşov şi S.C. RIAL S.R.L. Braşov, privind administrarea imobilului bloc de locuinţe sociale situate în Braşov, str. Lânii nr. 42;


 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 aprilie 2005;
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 15.338/2005, ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, privind prelungirea contractului de administrare nr. 28 din 27 ianuarie 2003, încheiat între Primăria Municipiului Braşov şi S.C. RIAL S.R.L. Braşov, privind administrarea imobilului bloc locuinţe sociale situate în Braşov, str. Lânii nr. 42;
                Având în vedere Contractul de administrare nr. 28 din 27 ianuarie 2003, Hotărârea Consiliului Local nr. 423/2002, prevederile art. 12 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată;
                Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. f  din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1.   Se aprobă prelungirea Contractului de administrare nr. 28/2003, încheiat între Primăria Municipiului Braşov şi S.C. RIAL S.R.L. Braşov, privind administrarea imobilului bloc de locuinţe, situat în Braşov, str. Lânii nr. 42, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 423/2002, art. 2.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi S.C. RIAL S.R.L. Braşov vor  asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.