Hotărârea nr. 213/2005

OBIECT: REVOCAREA SI RADIEREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE OPERATIVA A "TRUSTULUI DE CONSTRUCTII INDUSTRIALE BRASOV" ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 26189 LA C + 48; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 APRILIE 2

 

 

HOTĂRÂREA NR. 213

din data de 25 aprilie 2005

 

 

Obiect:  revocarea şi radierea dreptului de administrare operativă a “Trustului de Construcţii Industriale Braşov” înscris în C.F. nr. 26189 la C + 48;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 aprilie 2005;
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 16.713/2005, ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, prin care se propune revocarea şi radierea dreptului de administrare operativă a “Trustului de Construcţii Industriale Braşov”, înscris în C.F. 26189 la C + 48;
                Având în vedere prevederile art. 12, alin. 3 din Legea nr. 213/1998;
                Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit.  şi art. 46  din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
 
Art. 1.   Se revocă şi radiază dreptul de administrare operativă a “Trustului de Construcţii Industriale Braşov” înscris în C.F. nr. 26189 la C + 48.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.