Hotărârea nr. 211/2005

OBIECT: SISTAREA STARII DE INDIVIZIUNE ÎNTRE STATUL ROMÂN SI GORGAN MARIA LIDIA, GORGAN TEOFIL; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 APRILIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPEC

 

 

HOTĂRÂREA NR. 211

din data de 25 aprilie 2005

 

 

Obiect:   sistarea stării de indiviziune între Statul Român şi Gorgan Maria Lidia, Gorgan Teofil;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 aprilie 2005;
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 17.696/2005 ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, prin care se propune sistarea stării de indiviziune între Statul Român şi Gorgan Maria Lidia , Gorgan Teofil;
                Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit.  şi art. 46  din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1.   Se aprobă ieşirea din indiviziune între Statul Român şi Gorgan Maria Lidia, Gorgan Teofil, fără plata vreunei sulte între părţi, conform expertizei tehnico-topografice întocmite de  S.C. TOPCON S.R.L. Râşnov – Braşov, având ca obiect identificare şi dezmembrare teren, astfel:
 
- terenul identificat prin C.F. 15706, cu număr top 7470/2/1, în suprafaţă de 195,74 m.p., se va înscrie în evidenţele de publicitate imobiliară ca Domeniu Public al Municipiului Braşov;
 
- terenul identificat prin C.F. 15706, cu număr top 7470/2/2, în suprafaţă de 179,20 m.p., se va înscrie în evidenţele de publicitate imobiliară în proprietatea lui Gorgan Maria Lidia şi Gorgan Teofil,   în cote indivize.
 
 
Art. 2.   Se revocă şi radiază dreptul de administrare al “I.C.R.A.L.” Braşov, înscris în C.F. 17506 la C + 10.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.