Hotărârea nr. 210/2005

OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. URANUS NR. 5, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIAR POPESCU MIHAI SI POPESCU CIPRIAN; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25

 

 

HOTĂRÂREA NR. 210

din data de 25 aprilie 2005

 

 

Obiect:   concesionarea terenului situat în Braşov, str. Uranus nr. 5, în vederea realizării unui acces din exterior, beneficiar Popescu Mihai şi Popescu Ciprian;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 aprilie 2005;
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 20.227/2005 ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, prin care se propune concesionarea terenului situat în Braşov, str. Uranus nr. 5, în vederea realizării unui acces din exterior, beneficiar Popescu Mihai şi Popescu Ciprian;
                Având în vedere prevederile art. 15, lit. e din Legea nr. 50/1991, republicată (privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor) şi art. 1, alin. 2 din Legea nr. 219/1998, privind regimul concesiunilor;
                Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. f  şi  şi art. 46  din Legea  Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1.   Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică a terenului situat în Braşov, str. Uranus nr. 5, identificat prin C.F. nr. 17248, cu nr. top. 13795/7501/4/23/7, în suprafaţă de 9,85 m.p., aparţinând domeniului privat al Statului Român, către Popescu Mihai şi Popescu Ciprian.
 
 
Art. 2. Preţul terenului menţionat la art. 1 este de 100 Euro/m.p., revenind o redevenţă anuală de 4 Euro/m.p., ce va fi plătită în lei   la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata.
 
 
Art. 3. Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 de ani.
 
 
Art. 4. Destinaţia terenului conform C.U. 5035/2004, este de realizare a unui acces din exterior şi construire windfang la imobilul înscris în C.F. nr. 30287, cu nr. top. 13795/7501/3/1/II.
 
 
Art. 5.  Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.