Hotărârea nr. 21/2005

OBIECT: APROBAREA CRITERIILOR PE BAZA CARORA SE VA STABILI ORDINEA DE PRIORITATE LA ATRIBUIREA TERENURILOR CONFORM PREVEDERILOR LEGII NR. 15/2003, PRECUM SI A PUNCTAJULUI AFERENT ACESTORA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA

HOTĂRÂREA NR. 21

Obiect: aprobarea criteriilor pe baza carora se va stabili ordinea de prioritate la atribuirea terenurilor conform prevederilor Legii nr. 15/2003, precum şi a punctajului aferent acestora;

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 ianuarie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate înregistrate cu nr. 2.863/2004, ale Serviciului Valorificare Imobile, Cadastru şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Administrare Domeniu Public şi Privat, privind aprobarea criteriilor pe baza cărora se va stabili ordinea de prioritate la atribuirea terenurilor;
Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 15/1998, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, ale O.G. nr. 101/2003, ale Legii nr. 175/2004, precum şi. ale H.G. nr. 896/2003;
în temeiul art. 38 şi art. 46 din Legea Adrninistraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă criteriile pe baza cărora se va stabili ordinea de prioritate la atribuirea terenurilor, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Repartizarea loturilor pentru solicitanţi este de competenţa Comisiei constituită prin Dispoziţia nr. 3.455/2004, funcţie de punctajul obţinut de solicitanţi, iar atribuirea terenului în folosinţă gratuită se face prin hotărâre de consiliu local.
Art. 3. Beneficiarii prevederilor Legii nr. 15/2003 au obligaţia de a obţine certificatul de urbanism de dare în folosinţă definitivă în termen de 1 an de la data declarării începerii construcţiei, în caz contrar acestora li se retrage dreptul de folosinţă asupra terenului.
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri.