Hotărârea nr. 208/2005

OBIECT: SUPLIMENTAREA CONTRIBUTIEI MUNICIPIULUI BRASOV LA FINANTAREA CHELTUIELILOR LEGATE DE DESFASURAREA CUPEI DAVIS LA BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 APRILIE 2005; ANALIZÂND

 

 

HOTĂRÂREA NR. 208

din data de 25 aprilie 2005

 

 

 

Obiect:  suplimentarea contribuţiei Municipiului Braşov la finanţarea cheltuielilor legate de desfăşurarea Cupei Davis la Braşov;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 aprilie 2005;
                Analizând Expunerea de motive a Direcţiei Integrare Europeană şi Raportul de specialitate al Serviciului Buget din cadrul Direcţiei Economice, prin care s-a propus suplimentarea contribuţiei Municipiului Braşov la finanţarea cheltuielilor legate de desfăşurarea Cupei Davis la Braşov;
                Având în vedere prevederile art. 22, pct. 8 din Legea nr. 108/2004, privind finanţele publice locale şi Hotărârilor de Consiliu Local nr. 78 şi 133 din 2005;
                Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. d  şi p   şi art. 46  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
 Art. 1.   Se aprobă suplimentarea contribuţiei Municipiului Braşov la finanţarea cheltuielilor legate de desfăşurarea Cupei Davis la Braşov cu suma de 68.482.000 lei.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.