Hotărârea nr. 207/2005

OBIECT: RECLAMATIA ADMINISTRATIVA FORMULATA DE S.C. REVOLUT S.R.L. CU PRIVIRE LA REVOCAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 62/2005, PRIVIND REGLEMENTAREA SITUATIEI JURIDICE A TERENURILOR SI CLADIRILOR SITUATE ÎN PIATA TRAIAN; CONSILIUL LOCAL AL

 

 

HOTĂRÂREA NR. 207

din data de 25 aprilie 2005

 

 

Obiect: reclamaţia administrativă formulată de S.C. REVOLUT S.R.L. cu privire la revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 62/2005, privind reglementarea situaţiei juridice a terenurilor şi clădirilor situate în Piaţa Traian;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 aprilie 2005;
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 25.398/2005, ale Biroului Juridic Licitaţii Achiziţii Publice din cadrul Direcţiei Patrimoniu, prin care se propune respingerea reclamaţiei administrative formulată de S.C. REVOLUT S.R.L.,
                Având în vedere prevederile Legii nr. 554/2004;
                Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. f  şi art. 46  din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
             Articol Unic.   Se respinge reclamaţia administrativă formulată de S.C. REVOLUT S.R.L. cu privire la revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 62 din 7 februarie 2005, privind reglementarea situaţiei juridice a terenurilor şi clădirilor situate în Piaţa Traian.