Hotărârea nr. 205/2005

OBIECT: APROBAREA DOCUMENTATIEI "P.U.D. - COMPLEX DE LOCUINTE, STR. MATEI CORVIN F.N., BRASOV" SI APROBAREA PLANULUI MODIFICATOR AL "P.U.Z. - ZONA PRESTARI SERVICII, STUPINI - ZONA STR. GRIGORE URECHE - STR. MATEI CORVIN"; CONSILIUL LOCAL AL M

 

 

HOTĂRÂREA NR. 205

din data de 25 aprilie 2005

 

Obiect:   aprobarea documentaţiei “P.U.D. – Complex de locuinţe, str. Matei Corvin f.n., Braşov” şi aprobarea planului modificator al “P.U.Z. – Zona prestări servicii, Stupini – zona str. Grigore Ureche – str. Matei Corvin”;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 aprilie 2005;
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 23.846 din 7 aprilie 2005, ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, prin care s-a propus aprobarea documentaţiei “P.U.D. – Complex de locuinţe, str. Matei Corvin f.n., Braşov” şi aprobarea planului modificator al “P.U.Z. – Zona prestări servicii, Stupini – zona str. Grigore Ureche – str. Matei Corvin”;
                Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi completată ulterior şi avizele solicitate prin certificatul de urbanism;
                Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. c   şi art. 46.1  din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1.   Se aprobă documentaţia “P.U.D. – Complex de locuinţe, str. Matei Corvin f.n., Braşov” şi se aprobă planul modificator al “P.U.Z. – Zona prestări servicii, Stupini – zona str. Grigore Ureche – str. Matei Corvin”, iniţiată de S.C. METALOPLAST S.A. şi elaborată de S.C. TOP- FORM S.R.L. Terenul se află în proprietatea societăţii, conform extrasului C.F. nr. 627 din 17 ianuarie 2005, înscris în C.F. nr. 32478, cu   nr. top. 10216/1/1/1, având suprafaţa totală de 19.516 m.p.
 
 
 
Art. 2.   Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.