Hotărârea nr. 203/2005

OBIECT: APROBARE "P.U.D. - SEDIU DE FIRMA - STR. VULCAN NR. 6, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 APRILIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE, ÎNREGIS

 

 

HOTĂRÂREA NR. 203

din data de 25 aprilie 2005

 

 

 
                Obiect:   aprobare “P.U.D. – Sediu de firmă – str. Vulcan nr. 6, Braşov”;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 aprilie 2005;
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 23.191 din 6 aprilie 2005, ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, prin care s-a propus aprobare “P.U.D. – Sediu de firmă – str. Vulcan nr. 6, Braşov”;
                Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, modificată şi completată prin Legea nr. 453/2001;
                Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. c şi k  şi art. 46.1  din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
 Art. 1.   Se aprobă documentaţia “P.U.D. – Sediu de firmă – str. Vulcan nr. 6, Braşov – etajare construcţie existentă S + P + E şi transformare în clădire D + P + 2 E + M”, documentaţia fiind iniţiată de Făgăraşanu Mihai şi Făgărăşanu Dolores Niculina, şi întocmită de S.C. M.G.H. S.R.L. Braşov, pe terenul identificat în C.F. 19175, cu nr. top. 9258/3.
 
 
 
Art. 2 . Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.