Hotărârea nr. 202/2005

OBIECT: APROBARE "P.U.D. - SERVICE AUTO SI ÎMPREJMUIRE TEREN CALEA BUCURESTI F.N. (ZONA STR. LIVIU CÂMPEANU), BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 APRILIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA

 

 

HOTĂRÂREA NR. 202

din data de 25 aprilie 2005

 

 

Obiect: aprobare “P.U.D. – Service auto şi împrejmuire teren Calea Bucureşti f.n. (zona str. Liviu Câmpeanu), Braşov”;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 aprilie 2005;
                Analizând  Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 22.589 din 5 aprilie 2005, ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, prin care s-a propus aprobare “P.U.D. – Service auto şi împrejmuire teren, Calea Bucureşti f.n. (zona str. Liviu Câmpeanu), Braşov”;
                Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, modificată şi completată prin Legea nr. 453/2001;
                Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 2, 3 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. c şi k  şi art. 46.1  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
 Art. 1.   Se aprobă documentaţia “P.U.D. – Service auto şi împrejmuire teren Calea Bucureşti f.n., (zona str. Liviu Câmpeanu), Braşov”, iniţiată de S.C. STELCO ROMÂNIA S.R.L. şi întocmită de S.C. SANNIS S.R.L. Braşov, pe terenul identificat în C.F. 32115, cu nr. top. 7261/1/a/1/56.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.