Hotărârea nr. 201/2005

OBIECT: APROBARE "P.U.D. - COMPLEX AGREMENT MULTIFUNCTIONAL - CALEA BUCURESTI NR. 229, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 APRILIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL

 

 

HOTĂRÂREA NR. 201

din data de 25 aprilie 2005

 

 

                Obiect:   aprobare “P.U.D. – Complex Agrement Multifuncţional – Calea Bucureşti nr. 229, Braşov”;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 aprilie 2005;
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 21.699 din 4 aprilie 2005, ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, prin care s-a propus aprobarea documentaţiei “P.U.D. – Complex Agrement Multifuncţional – Calea Bucureşti nr. 229, Braşov”;
                Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, modificată şi completată prin Legea nr. 453/2001;
                Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 2, 3, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. c şi k  şi art. 46.1  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1.   Se aprobă documentaţia “P.U.D. – Complex Agrement Multifuncţional – Calea Bucureşti nr. 229, Braşov”, iniţiată de S.C. BARBATI INVEST S.R.L. şi  întocmită de Biroul Individual de Arhitectură arh. Ileana Filipescu pe terenul identificat în C.F. 32513 Braşov, nr. top. 7666/2/2/1 şi 7666/2/2/2.
 
 
Art. 2.   Se vor realiza toate condiţiile stabilite în documentaţie pentru realizarea drumurilor prin trecerea acestora în domeniul public precum şi condiţiile impuse prin avizele care au stat la baza întocmirii documentaţiei P.U.D.
 
 
 
Art. 3 . Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.