Hotărârea nr. 199/2005

OBIECT: APROBARE "P.U.D. - LOCUINTA P + M SI ÎMPREJMUIRE, STR. PLUGARILOR F.N., BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 APRILIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE

HOTĂRÂREA NR. 199


Obiect: aprobare "P.U.D. - Locuinţă  P + M şi imprejmuire, str. Plugarilor f.n. Braşov";

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 aprilie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 19.662 din 28 martie 2005, ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, prin care s-a propus aprobarea documentaţiei "P.U.D. - Locuinţă P + M şi împrejmuire, str. Plugarilor f.n., Braşov";
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, modificata şi completata prin Legea nr. 453/2001;
Având in vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov; In temeiul art. 38, lit. c şi k şi art. 46.1 din Legea Administratiei Publice Locale nr. 215/2001,

HOTARA$TE:


Art. 1. Se aproba documentatia "P.U.D. - Locuinta P + M şi imprejmuire, str. Plugarilor f.n., Brşov", initiata de Avram loan şi Avram Cornelia, intocmita de S.C. ENGAWA ARHITECTURA S.R.L. Braşov, pe terenul inscris in C.F. nr. 5599 Brşov, cu nr. top.10481/1/1/2/1, suprafata totala a terenului fiind de 728 m.p. din str. Plugarilor f.n., Braşov.
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la indeplinire a prezentei hotarari