Hotărârea nr. 198/2005

OBIECT: APROBAREA DOCUMENTATIEI "P.U.D. - HALA DEPOZIT FURNIR, SOSEAUA CRISTIANULUI NR. 46, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 APRILIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL

HOTĂRÂREA NR. 198


Obiect: aprobarea documentaţiei "P.U.D. - Hală depozit furnir, Şoseaua Cristianului nr. 46, Braşov ";

Consiliul Local al Municipiului Brşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 aprilie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 16.658 din 16 martie 2005, ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, prin care s-a propus aprobarea documentaţiei "P.U.D. - Hală depozit furnir, Şoseaua Cristianului nr. 46, Braşov";
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi completată ulterior şi avizele solicitate prin certificatul de urbanism;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. c şi k şi art. 46.1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

HOTĂRĂŞTE:


Art. 1. Se aprobă documentaţia "P.U.D. - Hală depozit furnir, Şoseaua Cristianului nr. 46, Braşov", iniţiată de S.C. HOLVER S.R.L. Braşov şi elaborată de arh. Ileana Filipescu. Terenul se află în proprietatea societăţii, conform extrasului C.F. nr. 23359 din 28 iunie 2004, înscris în C.F. nr. 10562, sub nr. top. 12139/3/2/1/1, 12139/3/2/1/3/1; 12139/3/2/1/2/2 şi 12139/3/1/3, având suprafaţa totală de 49.801,3 m.p.
Art. 2. La faza obţinerii autorizaţiei de construire se vor autoriza şi amenajarea intersecţiei cu DN 73 şi accesul până la proprietate, la ampriza propusă prin P.U.D., conform condiţiei impuse prin avizul Comisiei de Circulaţie nr. 11.811/2005.
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.