Hotărârea nr. 196/2005

OBIECT: APROBAREA STATUTULUI MUNICIPIULUI BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA ÎN DATA DE 25 APRILIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE ALE BIROULUI STRATEGII, PROGRAME DE

HOTĂRÂREA NR. 196


 Obiect: aprobarea Statutului Municipiului Braşov


Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară în data de 25 aprilie 2005;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Strategii, Programe de Dezvoltare şi Protecţia Mediului din cadrul Direcţiei Integrare Europeană, privind aprobarea Statutului Municipiului Braşov,
Având în vedere O.G. nr. 53 /2002, privind Statutul - cadru al unităţii administrativ - teritoriale;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, alin. 1, lit. x din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
                                                              HOTĂRĂŞTE:


Art. 1. Se aprobă Statutul Municipiului Braşov, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.