Hotărârea nr. 194/2005

OBIECT: APLICAREA PREVEDERILOR ART. 8, ALIN. 2 DIN LEGEA NR. 416/2001, PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 APRILIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL

HOTĂRÂREA NR. 194


Obiect: aplicarea prevederilor art. 8, alin. 2 din Legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat;

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 aprilie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 5.226 din 20 aprilie 2005, ale Direcţiei de Servicii Sociale, prin care se propune adoptarea unei Hotărâri de Consiliu Local care să stabilească limitele minime ale veniturilor medii lunare ce s-ar putea obţine din vânzarea terenurilor şi clădirilor, din valorificarea animalelor deţinute în gospodărie şi aprobarea listei bunurilor mobile care nu sunt considerate strict necesare nevoilor familiilor beneficiare de ajutor social, precum şi luarea în calcul la stabilirea dreptului la ajutor social a veniturilor obţinute din muncă în strainătate, a pensiei alimentare stabilite de instanţa judecătorească;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 71/2003, republicată, privind organizarea Direcţiei de Servicii Sociale; H.G. nr. 783/2004, privind stabilirea impozitelor şi taxelor pentru anul 2005; Legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat; H.G. nr. 1.099/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, alin. 1, lit. s şi art. 46, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă limitele minime ale veniturilor medii lunare ce s-ar putea obţine din vânzarea clădirilor, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă limitele minime ale veniturilor medii lunare ce s-ar putea obţine din vânzarea terenurilor, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Se aprobă limitele minime ale veniturilor medii lunare ce s-ar putea obţine din valorificarea animalelor deţinute în gospodărie, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4. Se aprobă lista bunurilor mobile care nu sunt considerate strict necesare nevoilor familiilor, pentru solicitanţii sau beneficiarii de ajutor social, conform anexei nr. 4, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5. Veniturile obţinute din muncă în străinătate a beneficiarilor de ajutor social sau a membrilor familiilor acestora, se iau în calcul la stabilirea dreptului la ajutor social, echivalându-se conform anexei nr. 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 6. Beneficiarii de ajutor social au obligaţia să anunţe orice deplasare în străinătate, a sa, sau a unui membru al familiei.
Art. 7. Pensia de întreţinere se ia în calcul la stabilirea ajutorului social doar pentru acele persoane care dovedesc, în condiţiile legii, ca beneficiază de aceasta.
Art. 8. Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 48/2005, pentru aplicarea prevederilor art. 8, alin. 2 din Legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat.
Art. 9. Direcţia de Servicii Sociale prin Serviciul de Ajutor Social va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

NOTA: Anexele sunt documente publice şi pot fi consultate la sediul Direcţiei de Servicii Sociale (Str. M. Kogălniceanu nr.23, bl. C7, cam. 101-103, tel. 414461, orar zilnic: 8:00 -17:00).