Hotărârea nr. 192/2005

OBIECT: CONSTITUIREA COMISIEI DE REPARTIZARE A LOCUINTELOR DIN FONDUL LOCATIV AL MUNICIPIULUI BRASOV SI AL SPATIILOR CU ALTA DESTINATIE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 11 APRILIE 2005; ANALIZ

HOTĂRÂREA NR. 192

Obiect: constituirea comisiei de repartizare a locuinţelor din fondul locativ al Municipiului Braşov şi al spaţiilor cu altă destinaţie;


Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 11 aprilie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate sub nr. 23.756/2005, ale Serviciului Secretariat Arhivă, prin care se propune constituirea comisiei de repartizare a locuinţelor din fondul locativ al Municipiului Braşov şi al spaţiilor cu altă destinaţie;
Având în vedere prevederile Legii nr. 114/1996, cu modificările şi completările ulterioare, H.G. nr. 1.275/2000, privind normele metodologice de aplicare a Legii nr. 114/1996,
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, alin. (1), lit. f şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/200l,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se constituie comisia de repartizare a locuinţelor din fondul locativ al Municipiului Braşov şi al spaţiilor cu altă destinaţie în urmatoarea componenţă:
 1. Viceprimar Gabriel Andronache - Preşedinte
 2. Viceprimar Adrian Gabor - Membru
3. Directorul instituţiei care administreaza fondul locativ sau spaţiile cu altă destinaţie - Membru
Art. 2. În termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri comisia menţionată la art. 1 şi Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Braşov va supune aprobării Consiliului Local criteriile de repartizare a locuinţelor şi regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei.
Art. 3. Pe data prezentei se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 372 din data de 30 septembrie 2002.
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.