Hotărârea nr. 191/2005

OBIECT: MODIFICAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 85 DIN 28 FEBRUARIE 2005, PRIN CARE SE APROBA ORGANIGRAMA DIRECTIEI FISCALE BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 11 APRILIE 2005; ANA

HOTĂRÂREA NR. 191


Obiect: modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 85 din 28 februarie 2005, prin care se aprobă Organigrama Direcţiei Fiscale Braşov;


Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 11 aprilie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate sub nr. 38.427 din 6 aprilie 2005 ale Direcţiei Fiscale Braşov, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 85 din 28 februarie 2005, prin care se aprobă Organigrama Direcţiei Fiscale Braşov;
Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 92/2004 privind reglementarea drepturilor de natură salarială şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2005;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. e şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


                                                                  HOTĂRĂŞTE:


Art. 1. Se aprobă modificarea Organigramei Direcţiei Fiscale Braşov pentru anul 2005, în sensul ca anexa va cuprinde la Serviciul Financiar Buget postul de şef serviciu ca funcţie publică de conducere şi trei posturi de funcţie publică de execuţie, la Biroul Administrativ şi Achiziţii Publice postul de şef birou va fi de funcţie publică de conducere, iar la Serviciul Contabilitate se va transforma o funcţie de personal contractual de execuţie în funcţie publică de execuţie.
Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 85 din 28 februarie 2005, astfel modificată va fi republicată.
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia Fiscală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.