Hotărârea nr. 19/2005

OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. CETINII NR. 9, ÎN VEDEREA EXTINDERII CONSTRUCTIILOR EXISTENTE, BENEFICIARI UDREA LUCRETIA SI GIORDANO GIOVANNI; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 26

HOTĂRÂREA NR. 19

 

 Obiect: concesionarea terenului situat în Braşov, str. Cetinii nr. 9, în vederea extinderii construcţiilor existente, beneficiari Udrea Lucreţia şi Giordano Giovanni;

 
Consililul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 ianuarie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate sub nr. 55.571/2004, ale Serviciului Valorificare Imobile, Cadastru şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Administrare Domeniu Public şi Privat, privind concesionarea terenului situat în Braşov, str. Cetinii nr. în vederea extinderii construcţiilor existente, beneficiari Udrea Lucrefia şi Giordano Giovanni; 
Având în vedere prevederile art. 15, lit. e din Legea nr. 50/1991, republicată, art. 1, alin. 2 din Legea nr. 219/1998 şi ale H.G. nr. 525/1996;
În temeiul art. 38, lit. f şi h, precum şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

 
HOTĂRĂŞTE:


Art. 1. Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică a terenului situat în Braşov, str. Cetinii nr. 9, identificat prin C.F. nr. 2535, cu nr. top. 2693, în suprafata de 124,20 m.p., aparţinând Municipiului Braşov, necesar extinderii construcţiilor existente, către Udrea Lucreţia şi Giordano Giovanni.
Art. 2. Preţul terenului determinat în condiîii de piaţă, conform Raportului de evaluare întocmit de ing. Daicu Carmen Liliana este de 2.492 Euro (20 Euro/m.p.), revenind o redevenţă anuală de 0,80 Euro/m.p. ce va fi platită în lei la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata.
Art. 3. Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 de ani.
Art. 4. Destinaţia terenului conform C.U. nr. 629/2004 este pentru modernizarea şi extinderea construcţiilor existente la imobilul înscris în C.F. nr. 2536, cu nr. top. 2694.
Art. 5. Se radiază din C.F. 2535 Braşov cu nr. top. 2693 "casa de lemn" ca fiind inexistentă (demolată) şi se va înscrie: "teren" de construcţii de 124,20 m.p.
Art. 6. Se însuşeşte documentaţia tehnică întocmită de exp. Geru Ion Marian şi raportul de evaluare întocmit de ing. Daicu Carmen Liliana privind identificarea şi evaluarea terenului menţionat la art. 1.
Art. 7. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.