Hotărârea nr. 189/2005

OBIECT: ACORDUL PENTRU ASOCIEREA CONSILIULUI LOCAL BRASOV CU CONSILIUL JUDETEAN BRASOV SI CONSILIUL LOCAL HARMAN ÎN VEDEREA REALIZARII OBIECTIVULUI "SPITALUL CLINIC UNIVERSITAR BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINT

HOTĂRÂREA NR. 189

Obiect: acordul pentru asocierea Consiliului Local Braşov cu Consiliul Judeţean Braşov şi Consiliul Local Hărman în vederea realizării obiectivului "Spitalul Clinic Universitar Braşov";

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 11 aprilie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate sub nr. 23.084/2005 ale Serviciului Relaţii Externe, Coordonare Instituţii de Cultură şi O.N.G. din cadrul Direcţiei Integrare Europeană, prin care s-a propus acordul pentru asocierea Consiliului Local Braşov cu Consiliul Judeţean Braşov şi Consiliul Local Hărman în vederea realizării obiectivului "Spitalul Clinic Universitar Braşov";
Având în vedere art. 3, alin. 2 din O.U.G. nr. 45/2003, privind finanţele publice locale aprobată cu modificări prin Legea nr. 108/2004;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. y şi x din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

HOTĂRĂŞTE:


Art. 1. Se aprobă asocierea Consiliului Local Braşov cu Consiliul Judeţean Braşov şi Consiliul Local Hărman în vederea realizării obiectivului "Spitalul Clinic Universitar Braşov".
Art. 2. Se desemnează reprezentanţii Consiliului Local Braşov la negocierile ce se vor purta în vederea materializării acestei asocieri, după cum urmează:
- Domnul Viceprimar Gabriel Andronache
- Domnul Viceprimar Adrian Gabor
- Domnul consilier Paul Becheanu
- Domnul consilier Imre Gabor
- Doamna consilier Minerva Gurgu
- Domnul consilier Sorin Grigorescu
- Domnul consilier Ladislau Hathazi
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.