Hotărârea nr. 186/2005

OBIECT: ÎNTRETINEREA SI CURATAREA GURILOR DE SCURGERE DE PE DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 11 APRILIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPOR

HOTĂRÂREA NR. 186

Obiect: întreţinerea şi curăţarea gurilor de scurgere de pe domeniul public al Municipiului Braşov;

Consiliul Local al Municipiului Brşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 11 aprilie 2005; 
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate sub nr. 23.153 din 6 aprilie 2005 ale Serviciului Amenajare Drumuri Publice şi Siguranţa Circulaţiei din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care s-a propus încredinţarea directă a lucrărilor de prestări servicii privind "întreţinerea şi curăţarea gurilor de pe domeniul public al Municipiului Braşov;
Având în vedere prevederile H.C.J. nr. 383 din 27 octombrie 2003, privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a sistemului de alirnentare cu apă şi canalizare, O.G. nr. 60/2001, art. 8, lit. c şi art. 12, lit. a - privind achiziţiile publice, aprobată prin Legea nr. 212/2001, art. 6, alin. 3 din H.G. nr. 46/2001, privind normele de aplicare a O.G. nr. 60/2001;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. I, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. h, g din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

HOTĂRĂŞTE:


Art. 1. Se aprobă contractarea lucrărilor "întreţinerea şi curăţarea gurilor de scurgere de pe dorneniul public al Municipiului Braşov" pe o perioada de 1an de către Compania APA R.A. Braşov, începând cu 1 ianuarie 2005.
Art. 2. Valoarea tarifelor de întreţinere şi curăţare a gurilor de scurgere (lei/gura de scurgere curăţată fără spălare şi lei/gura de scurgere curăţată cu spălare cu jet de apă) se va stabili prin negociere cu o singură sursă.
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.