Hotărârea nr. 185/2005

OBIECT: APROBAREA INITIERII PROCEDURILOR LEGALE PENTRU TRECEREA DIN PROPRIETATEA S.C. FILIALA DE DISTRIBUTIE SI FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE - ELECTRICA TRANSILVANIA SUD S.A. - SUCURSALA BRASOV, ÎN PROPRIETATEA PUBLICA A MUNICIPIULUI BRASOV, CU TITLU

HOTĂRÂREA NR. 185 


Obiect: aprobarea iniţierii procedurilor legale pentru trecerea din proprietatea S.C. Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice - Electrica Transilvania Sud S.A. - Sucursala Braşov, în proprietatea publică a Municipiului Braşov, cu titlu gratuit, a sistemului de iluminat public din Municipiul Braşov;


Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 11 aprilie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate sub nr. 21.916 din 4 aprilie 2005 ale Biroului Iluminat Public din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care s-a propus aprobarea iniţierii procedurilor legale pentru trecerea din proprietatea S.C. Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice - Electrica Transilvania Sud S.A. - Sucursala Braşov, în proprietatea publică a Municipiului Braşov, cu titlu gratuit, a sistemului de iluminat public din Municipiul Braşov;
Având în vedere prevederile art. 15 din Legea nr. 326/2001, privind serviciile de gospodărie comunală cu modificările şi completările ulterioare, art. 20 şi 21 din O.G. nr. 42/2003 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de iluminat public şi prevederile art. 7 şi 8 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, alin. 2, lit. f din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

HOTĂRĂŞTE:


Art. 1. Se aprobă iniţierea procedurilor legale pentru trecerea din proprietatea S.C. Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice - Electrica Transilvania Sud S.A. - Sucursale Braşov, în proprietatea publică a Municipiului Braşov, cu titlu gratuit, a sistemului de iluminat public din Municipiul Braşov.
Art. 2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Braşov domnul George Scripcaru să facă toate demersurile legale în vederea iniţierii unei Hotărârii de Guvern privind transmiterea, fără plată, a sistemului de iluminat public din Municipiul Braşov, în proprietate publică a Municipiului Braşov.