Hotărârea nr. 184/2005

OBIECT: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII "EXTINDERE CONDUCTA GAZ SI MONTARE STATIE REGLARE GAZ - FUNDATURA HARMANULUI, TIMIS - TRIAJ BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAS

HOTĂRÂREA NR. 184


Obiect: aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii "Extindere conducţii gaz şi montare staţie reglare gaz - Fundătura Hărmanului, Timiş - Triaj Braşov";


Consiliul Local al Municipiului Brşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 11 aprilie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate sub nr. 22.596 din 5 aprilie 2005 ale Serviciului Investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care s-a propus aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii "Extindere conductă gaz şi montare staţie reglare gaz - Fundătura Hărmanului, Timiş - Triaj, Braşov";
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă nr. 45/2003, privind finanţele publice locale, art. 40 (1);
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. m din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

HOTĂRÂŞTE:

Art. 1. Se aprobă documentaţia şi indicatorii tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiţii "Extindere conductă gaz şi montare staţie reglare gaz - Fundătura Hărmanului, Timiş -Triaj, Braşov", după cum urmează:
- valoare totală:                          - 3.297.713 mii lei

-  din care C+M                        - 2.180.319 mii le

- durata de execuţie                   - 6 luni
- capacităţi:
                       - conductă de racord:      - 0,03 km , Ø 3"
                       - S.R.S. gaze                   - Qmax = 1.000 Nmc/h
                       - retea distributie              - 1 km, Dn 125 x 11,4 mm
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărări.