Hotărârea nr. 183/2005

OBIECT: RESPINGEREA RECLAMATIEI ADMINISTRATIVE A TEATRULUI SICA ALEXANDRESCU BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 11 APRILIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPE

HOTĂRÂREA NR. 183


Obiect: respingerea reclamaţiei administrative a Teatrului Sică Alexandrescu Braşov;

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 1 aprilie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate sub nr. 22.027 din 5 aprilie 2005 ale Serviciului Resurse Umane din cadrul Primăriei Municipiului Braşov, prin care s-a propus respingerea reclamaţiei administrative a Teatrului Sică Alexandrescu;
Având în vedere prevederile Legii nr. 504/2004, privind instituţiile publice de spectacol şi concerte şi ale Legii nr. 554/2005, privind contenciosul administrativ;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 46 (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

HOTĂRĂŞTE:


Art. 1. Se respinge reclamaţia administrativă a Teatrului Sică Alexandrescu Braşov împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 89 din 28 februarie 2005.
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.