Hotărârea nr. 182/2005

OBIECT: MODIFICAREA ART. 5 DIN HOTARÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 122/2005, PRIN SUPLIMENTAREA NUMARULUI DE POSTURI CU 30 DE POSTURI CU CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA, PRECUM SI TRANFORMAREA GRADULUIPROFESIONAL AL FUNCTIEI PUBLICE DE EXECUTIE DE AUDITOR, DI

HOTĂRÂREA NR. 182

 Obiect: modificarea art. 5 din Hotărârea Consiliului Local nr. 122/2005, prin suplimentarea numărului de posturi cu 30 de posturi cu contract individual de muncă, precum şi tranformarea gradului profesional al funcţiei publice de execuţie de auditor, din grad profesional asistent în grad profesional superior


Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 11 aprilie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate sub nr. 23.294 din 6 aprilie 2005 ale Serviciului Resurse Umane din cadrul Primăriei Municipiului Braşov, prin care s-a propus aprobarea suplimentării statului de funcţii al Direcţiei Poliţia Comunitară cu 30 de posturi cu contract individual de muncă;
Având în vedere prevederile Legii nr. 371 /2004, privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare; Regulamentului cadru nr. 9/2004 de organizare şi funcţionare a Poliţiei Comunitare, precum şi O.G. nr. 9/2005, privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar;
Având în vedere avizele Comisiilor nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, alin. 2, lit. i din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

HOTĂRĂŞTE:


Art. 1. Se aprobă modificarea art. 5 din Hotărârea Consiliului Local nr. 122/2005, prin suplimentarea numărului total de posturi al Direcţiei Poliţia Comunitară Braşov, cu 30 de posturi, astfel:
- 25 posturi cu contract individual de muncă, având ca cerinţe specifice ale posturilor studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat sau absolvire a învăţământului obligatoriu de 10 ani (cu dovada de continuare a studiilor);
- 4 posturi inspector de specialitate cu studii superioare de lungă durată /referent cu studii superioare de scurta durată;
- 1 post casier cu studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat.
Art. 2. Gradele profesionale pentru posturile aprobate vor fi stabilite ulterior în funcţie de cerinţele impuse şi cu încadrarea în fondurile bugetare aprobate.
Art. 3. Se aprobă tranformarea gradului profesional al funcţiei publice de execuţie de auditor din grad profesional asistent în grad profesional superior.
Art. 4. Hotărârea Consiliului Local nr. 122/2005, privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Poliţia Comunitară, astfel modificată va fi republicată.
Art. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.