Hotărârea nr. 180/2005

OBIECT: APROBAREA CONSTITUIRII REGIEI PUBLICE LOCALE DE ADMINISTRARE A PADURILOR KRONSTADT PENTRU GOSPODARIREA FONDULUI FORESTIER PROPRIU, PROPRIETATE A MUNICIPIULUI BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAO

HOTĂRÂREA NR. 180


Obiect: aprobarea constituirii Regiei Publice Locale de Administrare a Pădurilor Kronstadt pentru gospodărirea fondului forestier propriu, proprietate a Municipiului Braşov


Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 11 aprilie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate sub nr. 21.236 din 1 aprilie 2005, ale Serviciului Intabulări Cadastru, Fond Funciar, Registru Agricol din cadrul Direcţiei Patrimoniu;
Având în vedere prevederile O.G. nr. 96/1998, privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, modificată şi completată de Legea nr. 120/2004;

Văzând prevederile art. 62, alin. 1 din O.G. nr. 45/2003, privind finanţele publice locale, aprobată prin Legea nr. 108/2004;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 - 7 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. f, i şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

HOTĂRĂŞTE:


Art. 1. Se aprobă constituirea Regiei Publice Locale de Administrare a Padurilor Kronstadt cu sediul în Braşov, str. Mihail Kogalniceanu nr. 23, pentru gospodărirea fondului forestier propriu al Municipiului Braşov.
Art. 2. Regia Publică Locală de Administrare a Pădurilor Kronstadt se înfiinţează ca instituţie publică cu personalitate juridică şi funcţionează ca regie publică locală cu specific exclusiv silvic.
Art. 3. În termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri Consiliul Local Braşov va aproba statutul, organigrama, statul de funcţii şi bugetul de venituri şi cheltuieli ale Regiei Publice Locale de Administrare a Pădurilor Kronstadt.
Art. 4. Finanţarea Regiei Publice Locale de Administrare a Padurilor Kronstadt se va face integral din venituri proprii iar diferenţa dintre veniturile obţinute şi cheltuielile efectuate se constituie ca venituri proprii ale bugetului local.
Art. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.